Skip to main content

Algemene voorwaarden

 • De basis van het therapeutische werk is de gelijkwaardigheid tussen de therapeut en de cliënt en is gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De behandelaar/therapeut werkt met een biotensor en de spiertest, een Touch for Health methode, om blokkades zichtbaar te maken. Maar deze is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • Sensi therapie, Touch for Health therapie, Fotonentherapie, Magneetveldtherapie en Orthomoleculair Voedingsadvies kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De behandeling is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen.
 • De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de cliënt onder behandeling is van huisarts en/of specialist.
 • De behandelaar/therapeut adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver (de huisarts en/of specialist) bij wie de cliënt onder controle staat.
 • De behandelaar/therapeut kan om het proces te ondersteunen voeding, supplementen, remedies, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de behandelaar/therapeut op te volgen.
 • De behandelaar/therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van de behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De behandelaar/therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). dat zij handelt conform de wettelijke regelgeving.
 • De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de cliënt/het kind centraal in de therapie.
 • De behandelaar/therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De behandelaar/therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.
 • De behandelaar/therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.
 • De ouders verplichten zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de behandelaar/therapeut te verstrekken.
 • De behandelaar/therapeut houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 • De behandelaar/therapeut verplicht zich de cliënt/het kind correct door te verwijzen naar een collega of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De behandelaar/therapeut dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders, etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.
 • De cliënt maakt zelf in geen geval gebruik van video, recorders, etc., zonder nadrukkelijke toestemming van behandelaar/therapeut.

Afspraken behandelingen/consulten

 • De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.
 • De behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen:
  1. Het (intake)gesprek met de cliënt over zijn klachten, (medische historie), doel;
  2. Het zoeken van de stress/blokkades m.b.t. zijn doel, onbalans via biotensor en/of spiertest;
  3. Het bewerken van deze onbalans via behandeltechnieken waar de behandelaar voor is opgeleid;
  4. Het natesten van het effect van de behandeling;
  5. Het evalueren van de sessie ter afsluiting.
 • De behandelaar/therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult/behandeling duurt zo lang als in de agenda van de behandelaar is gereserveerd. Een consult/behandeling duurt max: 2 uur, tenzij vooraf langer is afgesproken.
 • Nabesprekingen vinden in die gereserveerde tijd plaats.

Betaling en Kosten

 • De kosten van de therapie bedragen vanaf € 40,00 per consult voor 30 minuten. Het eerste consult is minimaal een uur, prijs onder tab tarieven. Prijsstijgingen worden voor ingangsdatum aangekondigd.
 • Het eerste consult bestaat uit het intakegesprek en het opstellen van een behandelplan. Mogelijk is er nog tijd voor een start van de behandeling.
 • De kosten van het consult dienen direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Betalingswijze geschiedt contant of via betaalverzoek.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Bij verhindering zal de cliënt maximaal 24 uur van tevoren afzeggen (per app, telefoon of e-mail). Anders wordt de volledige behandeling/het consult in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

 • Touch for Life, Ingrid van Kooten is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar).
 • Touch for Life, Ingrid van Kooten is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Houtwerf 3, 3451 DD te Vleuten, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk en het gebruikmaken van het toilet.
 • Klachten over de behandeling worden altijd eerst met de behandelaar/therapeut besproken.
 • Vergoeding van de therapie: Omdat ik prijs stel op volledige onafhankelijkheid van handelen naar mijn cliënten, heb ik bewust geen contracten met zorgverzekeraars. Mijn behandelingen worden niet vergoed via een aanvullende zorgverzekering. 
 • Zie erop toe dat uw behandelaar op de declaraties altijd zijn KvK nummer vermeldt.

Bijzondere bepalingen

 • Medicatie: voorgeschreven medicatie mag de cliënt nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten. Het is van belang dat de cliënt de huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundige behandelaar/therapeut. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, neemt de cliënt contact op met zijn/haar huisarts of specialist.
 • Verhindering behandelaar/therapeut: Als de behandelaar/therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie uit te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-therapeut in haar/zijn plaats of directe omgeving in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de behandelaar/therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de behandelaar/therapeut. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.
 • Telefonisch spreekuur: Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, kan een mail of app gestuurd worden, waarna de cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten wordt in overleg € 20,- per kwartier in rekening te gebracht.