Skip to main content

Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je jouw medische dossier bij mij opvragen. Je krijgt dan alles mee naar huis als je tekent voor vrijwaring van de bewaartermijn.

Privacy via de website

Bij het maken van een afspraak word je gevraagd jouw contactgegevens in te vullen. Deze gegevens gebruik ik om uiteindelijk op de factuur te plaatsen.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de volgende gegevens:

 • jouw naam, adres en woonplaats
 • jouw geboortedatum
 • de datum van de behandeling

Privacyverklaring

Touch for Life respecteert de privacy van haar klanten, gebruikers van haar website en andere betrokkene(n). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

In deze privacyverklaring zullen wij op heldere en transparante wijze toelichten welke gegevens we verwerken en waarom. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met ingrid@touchforlife.nl.

Introductie
 1. Nodig voor onze dienstverlening
  Voor onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk in het kader van een goede dienstverlening, het contact daarover en de facturatie daarvan. De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden
  • om u te adviseren over het gebruik van onze producten
  • om u te kunnen factureren
 2. Verantwoordelijk voor de gegevens
  Touch for Life is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van haar persoonsgegevens.
Persoonsgegevens en verwerking daarvan
 1. Waarom we uw gegevens mogen verwerken
  Touch for Life verwerkt uw persoonsgegevens enkel met een geldige grondslag. Deze vloeit meestal voort uit uw hulp- of adviesvraag of inschrijving op de nieuwsbrief. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan betekenen dat wij onze dienstverlening moeten staken. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Bewaartermijn
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Afhankelijk van de aard van de zaak bewaren we de gegevens 7 of 15 jaar.
Verwerking van uw gegevens
 1. Klantenadministratie
  Wanneer u klant wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens waaronder NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij voor onze dienstverlening en de facturatie daarvan.
 2. Website
  Bij het bezoeken van deze website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren. Bekijk onze cookieverklaring voor meer informatie over de cookies.
Plichten AVG
 1. Beveiliging
  Al onze medewerkers, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
 2. Verantwoordingsplicht
  Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij een verwerkingsregister en datalekregister bij.
 3. (sub)Verwerkersovereenkomst
  Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een administratiekantoor of ICT-bedrijf. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is
Waar hebt u recht op?
 1. Rechten van betrokkene
  U heeft het recht om kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren, het recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Gelet op onze dienstverlening zullen wij in de basis alle stukken aan u persoonlijk voorleggen en slechts in overleg en met toestemming van u, digitaal versturen.
 2. Recht op klagen
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.